کتب هشت گانه شیعه

شیعه امامیه در رشته های مختلف دانش اسلامی دارای تالیفات گرانسنگی است، و از آن جمله اند کتب هشتگانه زیر:

1 - کافی از ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی (م 328 یا 329 ق) ;

2 - کتاب من لایحضره الفقیه از محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (م 381 ق) ;

3 - تهذیب الاحکام از شیخ الطائفه، ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی (م 460 ق) ;

4 - الاستبصار از شیخ الطائفه، ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی م 460 ق) ;

5 - وافی از محمد بن مرتضی ابن محمود ملقب به فیض و ملا محسن فیض کاشانی (م 1091 ق) ;

6 - وسائل الشیعه از شیخ محمد بن حسن حر عاملی مشعری (م 1104 ق) ;

7 - بحار الانوار از علامه محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (م 1110 ق) ;

8 - مستدرک الوسائل از حاج میرزا حسین نوری (م 1320 ق).

/ 0 نظر / 61 بازدید