مرد یعنی...

مرد یعنی نوکر بی ادعا......................مرد یعنی زایمان ِ بی صدا
مرد می زاید ولی معلوم نیست..........طفلکی زاییده یک یا چند تا
مرد یعنی پول، سفته، چک، برات..........یا که قبض برق وگاز و آبفا
مرد حس خوب بابا بودن است............آی بابا دست خالی توو نیا
آن قدیما گرچه بابا آب داد.................لیک حالا می دهد کوکاکولا
تازه بابا آن قدیما اسب داشت..................باید او حالا بگیرد زانتیا
مرد یعنی رستم دستان شدن.............خوان او اما شده هفتاد تا
لنگ می انداخت رستم گر که بود.........پیش مرد قهرمان شعر ما
مرد شمع است و به گرد نور او.........اهل منزل پای کوبان ،پر صدا
هر یکی دارد تقاضایی جدید.............از لباس و کفش تا پول وطلا
چون اجابت شد تقاضای همه...........می روند از گرد او پروانه ها
مرد یعنی تاکسی سرویس زری............شوفر بی مزد آقا عرشیا
تابع فرمان مامان ِ پری...................مجری احکام سخت مرتضی
مرد مثل یک چک واخورده است.........خورده اما از صد و هفتاد جا
دید چون «جاوید» می آید زدور........همسرش با غرغر و با صد ادا
ناگهان چرخیده شد افکار او.............مرد شد لولو و زن لطف ِخدا

/ 1 نظر / 8 بازدید
مترسک .....نانی آزاد

آرزویم این است: نرود اشک در چشم تو هرگز، مگر از شوق زیاد، نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز، و به اندازه هر روز تو عاشق باشی، عاشق آن که تو را می خواهد، و به لبخند تو از خویش رها می گردد، و تو را دوست دارد به همان اندازه که دلت می خواهد [گل]