شعور اشياء

مرده زین سو اند و زان سو زنده‌اند.....خامش اینجا و آن طرف گوینده‌اند
چون از آن سوشان فرستد سوی ما...........آن عصا گردد سوی ما اژدها
کوهها هم لحن داودی کند........................جوهر آهن بکف مومی بود
باد حمال سلیمانی شود...................بحر با موسی سخن‌دانی شود
ماه با احمد اشارت‌بین شود.......................نار ابراهیم را نسرین شود
خاک قارون را چو ماری در کشد.....................استن حنانه آید در رشد
سنگ بر احمد سلامی می‌کند.................کوه یحیی را پیامی می‌کند
ما سمعیعیم و بصیریم و هوشیم............با شما نامحرمان ما خامشیم
چون شما سوی جمادی می‌روید...........محرم جان جمادان چون شوید

مولوي

/ 0 نظر / 16 بازدید