خصلت سگان

باسمه تعالی

 

حضرت علی علیه السلام می فرماید:

خنک آن کس که چون سگان زندگی کند. در این حیوان 10 خصلت است که مومن به داشتن آن ها سزاوار است:

1. آن که سگ را در میان مردمان قدری نیست و این همان حال مسکینان و بیچارگان است.

2. آن که مالی و ملکی از آن او نیست و این همان صفت مجردان است.

3. آن که اورا خانه و لانه ای معین نیست و هر کجا که رود رفته است و این علامت متوکلان است.

4. آن که اغلب اوقات گرسنه است و این عادت صالحان است.

5. آن که اگر او صد تازیانه از دست صاحب خود خورد در خانه ی او را رها نمی سازد و این صفت مریدان است.

6. آن که شب هنگام به جز اندکی نمی آرند و این حالت محبان و دوستداران است.

7. آن که رانده می شود و ستم می کشد لیکن چون بخوانندش بدون دلگیری بازمی گردد و این نشان فروتنان است.

8. آنکه بهر خوراک که صاحبش به او می دهد راضی است و این حال قانعان است.

9. آنکه بیشتر لب فرو بسته و خاموش است و این علامت خائفان است.

10. آنکه چون بمیرد میراثی به جای نگذارد و این حالت زاهدان است.

/ 0 نظر / 85 بازدید